Volební program ODS s podporou Soukromníků

Prohlédněte si naši kuchařku receptů, jak pomoci České republice.

Kuchařka ODS

Česká ekonomika bude zdravě růst, pokud stát omezí zbytečné přerozdělování našich peněz stejně jako výdaje na státní aparát a namísto zvyšování daní učiní celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný. Pokud jsou daně nízké a jednoduché, lidé nemají důvod je obcházet a vyhýbat se svým povinnostem. Daňový systém musí být nastaven spravedlivě pro všechny, nesmějí se v něm neustále dělat nepřehledné změny, kvůli kterým se v něm občan nemůže vyznat. Bohatství se získává prací – ne dotacemi, ne přerozdělováním, ne zneužíváním přebujelého státního aparátu. Stát musí být malý a levný. Má sloužit občanům, a ne naopak. Občanská demokratická strana tvrdí, že jedině jednoduchý a přehledný daňový systém je přímou cestou k prosperitě.

Co přesně uděláme.

Stát má vytvářet podmínky pro to, aby se co nejvíce rozvíjela lidská kreativita a podnikavost. Občanská demokratická strana je garantem toho, že podnikání v České republice nebude za trest. Stát nesmí překážet podnikatelům, živnostníkům, řemeslníkům či jiným samostatně výdělečným a aktivním lidem, kteří jsou pilířem naší ekonomiky i zárukou kvalitního a pestrého života v naší zemi. Stát tu nesmí být od toho, aby zaváděl nové a nové regulace, aby kladl na podnikatele zbytečné administrativní nároky a šikanoval je neustálými kontrolami a likvidačními pokutami. Pouze v podmínkách svobodného podnikání nezatíženého byrokracií mohou lidé rozvíjet svoji kreativitu a být vysoce inovativní. Inovace jsou hybatelem světa a každá inovace přináší multiplikační efekt. Úspěšné inovace napomáhají celé ekonomice a všem občanům.

Co přesně uděláme.

Zavádění digitálních technologií do veřejné správy musí vést ke zjednodušení každodenního života a minimalizaci nároků na občany ze strany státu. Tyto technologie naopak nesmějí podporovat šmírování, represi a uvalování nových povinností. Zavádění digitálních služeb státu musí vést ke zjednodušení a omezení jednotlivých agend. Veřejná správa má být uživatelsky přívětivá a srozumitelná a musí kromě digitální nabízet i nedigitální variantu, tj. možnost vyřídit si vše i bez internetu. Občanská demokratická strana podporuje rozvoj digitální společnosti a eGovernmentu na principech otevřenosti, dostupnosti a malého státu. Je to jedna z hlavních cest, jak lidem zjednodušit život.

Co přesně uděláme.

Aby se Česká republika ve světě dlouhodobě prosadila jako svobodná, demokratická a bezpečná země, musí mít vzdělané občany připravené na budoucnost. Každý musí mít stejnou šanci získat kvalitní vzdělání. Školy jsou vzdělávací instituce, nikoli komunitní centra. Vzdělání má vést ke kreativitě a podnikavosti, nikoli k tomu, aby se člověk jen spoléhal na stát. Prioritou musí být regionální školství, zejména základní, které bylo dlouhá léta opomíjeno. Vzdělávání na vysokých školách musí být propojeno s nejnovějším vědeckým výzkumem. Jen špičková věda je základem a inspirací pro průmysl a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Co přesně uděláme.

Pouze občané, kteří se ve své zemi cítí bezpečně, mohou vést spokojený život. Jádrem obrany České republiky je profesionální armáda, které je nutno věnovat zvláštní pozornost. Pro vnitřní bezpečnost je třeba i kvalitní fungování a koordinace činnosti všech složek integrovaného záchranného systému v čele s policisty, hasiči a záchranáři. Stát musí zajistit lidem bezpečnost v jejich domovech, na pracovištích, na veřejných místech. Občané se nesmějí bát o svoje děti a nesmějí mít obavu o své soukromí ani majetek. Obrana České republiky a péče o naše bezpečí je nicméně věcí všech občanů, nejenom ozbrojených sil a složek integrovaného záchranného systému. Občanská demokratická strana si je vědoma toho, že bez zapojení občanů není možné dosáhnout žádoucí úrovně bezpečnosti naší země.

Co přesně uděláme.

Prosazujeme aktivní, sebevědomou a čitelnou zahraniční politiku, kterou definují realismus, pragmatismus a orientace na praktické výsledky a jež zároveň ctí naše tradice a hodnoty. Mezi její hlavní cíle patří zajištění bezpečnosti naší země a hájení jejích ekonomických zájmů. Občanská demokratická strana je tradičně prozápadní a transatlantická, za klíčové považujeme členství v NATO a v Evropské unii. K EU máme dlouhodobě konzistentní vztah: nepatříme mezi naivní eurooptimisty ani mezi radikální euroskeptiky.

Členství v EU je geopoliticky i ekonomicky jedinou realistickou možností, jak ukotvit naši exportně orientovanou zemi v politickém i ekonomickém prostředí evropského kontinentu. EU vnímáme především jako společenství členských států, které má sloužit k prosazování jejich národních zájmů. Evropská integrace není a nesmí být cílem sama o sobě. V našem zájmu je otevírání nových obchodních příležitostí, propojování trhů a odstraňování bariér. Zároveň je třeba naše obchodní a investiční portfolio dostatečně diverzifikovat, abychom nebyli závislí na jednom trhu nebo jediné zemi, což by nás dlouhodobě činilo zranitelnými.

Co přesně uděláme.

Spolehlivá a dostupná doprava, odpovídající infrastruktura a silný průmysl i obchod jsou důležitými pilíři prosperity země. Pro možnost svobodně cestovat, dojíždět za prací i úspěšně podnikat potřebujeme kvalitní silnice a železnice. Stát je povinen zajistit efektivní a rychlou výstavbu infrastruktury, neboť i rozvoj jednotlivých regionů, měst a obcí závisí na dopravní dostupnosti. Kvalitní dopravní infrastruktura je jednou z klíčových podmínek pro konkurenceschopnost naší ekonomiky. Páteří úspěšného rozvoje našeho průmyslu je energetická bezpečnost a soběstačnost, které považujeme za jedny z našich nejdůležitějších priorit.

Co přesně uděláme.

Jedním z hlavních pilířů demokracie je spravedlivý právní stát. Proto je úkolem politiků vytvářet přehledné právní prostředí, v němž nebude prostor pro dvojznačné a protikladné výklady zákonů, kde nebude zákon a právo protikladem přirozeného pocitu spravedlnosti a kde bude každý vědět, co může a co už ne. Český právní řád je bohužel komplikovaný, obtížně srozumitelný a zaplevelený nejrůznějšími výjimkami a nejasnostmi. Občan se ve své zemi nemůže cítit bezpečně, pokud si není jist tím, že zákony a spravedlnost platí stejně pro všechny. Občanská demokratická strana boj za spravedlivý právní stát, za zjednodušení našeho právního systému a vyváženost mocí zákonodárné, výkonné a soudní nikdy nevzdá. Nepřipustíme nepromyšlené a nebezpečné zásahy ve prospěch jedné z těchto mocí na úkor zbývajících, což by ohrozilo funkční demokratický systém naší republiky.

Co přesně uděláme.

Funkční rodina je základní stavební kámen lidské společnosti a stát ji proto musí cíleně podporovat a chránit, nikoli se ji snažit nahrazovat alternativním uspořádáním partnerského soužití. Stát musí také zajišťovat nezbytnou pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami – seniorům, lidem se zdravotním postižením, ohroženým dětem a všem dalším potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostanou do tíživé životní situace. Měl by tak činit jen na přechodnou dobu, nikoli celoživotně. Pravicová sociální politika není podporou programových povalečů, kteří zneužívají současný děravý sociální systém. Sociální politika musí být svou formou i obsahem adresná a individualizovaná.

Co přesně uděláme.

Chceme moderní, vlídné a spravedlivé zdravotnictví, na které se lidé mohou spolehnout, zejména když čelí vážnému úrazu či onemocnění. Systém zdravotnictví je třeba zjednodušit a odstranit jeho nerovnosti, aby byl otevřený a pro všechny předvídatelný. České zdravotnictví, založené na systému všeobecného povinného zdravotního pojištění a rovných podmínkách pro poskytování zdravotní péče, je na vysoké úrovni. Nicméně je třeba zavést více otevřený systém, který respektuje svobodu volby a řízenou konkurenci poskytovatelů. Pracovníkům ve zdravotnictví chceme zajistit dobré finanční ohodnocení, dostupné a kvalitní postgraduální vzdělávání, zjednodušení administrativy a omezení přesčasové práce.

Co přesně uděláme.

Kultura musí být svobodná a dostupná široké veřejnosti. Stát má mít v kultuře minimální úlohu, jeho hlavní role je v nastavení jednoduchých, srozumitelných a spravedlivých kritérií pro zachování kulturního dědictví a rovněž pro podporu tzv. živé kultury. O rozdělování finančních prostředků (grantů) z veřejných zdrojů by neměli rozhodovat úředníci, ale nezávislé komise složené z uznávaných odborníků a tvůrců. Stát by neměl zasahovat do výsledků výběrových řízení v kulturních institucích, pokud proběhla v souladu se zákonem.

Všichni bychom měli cítit odpovědnost za naše kulturní dědictví, které se přenáší z generace na generaci a je základem naší budoucnosti. Vztah a odpovědnost ke kultuře a národnímu dědictví se získává zejména výchovou a vzděláním. Proto by stát měl podporovat tradiční kulturní spolky a instituce, ale také chránit nezávislá veřejnoprávní média.

Co přesně uděláme.

Nejdůležitějším prvkem zemědělství a rozvoje venkova je pro nás svobodný a aktivní občan. Proto považujeme za základní článek života na venkově živnostníky, drobné podnikatele a malé a střední zemědělce. Stát by měl venkov podporovat i chránit a zajistit nediskriminační podmínky pro rozvoj drobného venkovského podnikání v oblasti zpracování produktů z vlastní zemědělské výroby, v řemeslné výrobě a ve službách, včetně turistiky. Zabráníme zejména pokračujícímu vylidňování venkova a posilující tendenci vytváření novodobých JZD, která nemají žádný vztah k půdě, konkrétnímu místu ani lidem, kteří jej obývají. Pokud jde o průměrnou velikost zemědělských podniků, Česká republika je na bezkonkurenčním prvním místě v celé EU a současně má jeden z nejnižších počtů rodinných příslušníků pracujících v zemědělství.

Podporujeme zejména ověřený model rodinných farem běžných na západě, jež jsou zárukou dobré péče o krajinu, niterného vztahu k půdě, kvalitních místních potravin, soběstačnosti i rozvoje venkova obecně.

Co přesně uděláme.

Péče o životní prostředí je přirozeným základem životního stylu každého odpovědného občana. Musí být založena na odbornosti, nikoli na ideologiích, které ohrožují svobodu lidí a ve svém důsledku likvidují i samotné základy ochrany přírody. Lidé musejí pečovat o přírodní dědictví, které zachovaly předchozí generace, a zároveň tyto kvality předat generacím příštím. Věříme, že díky novým technologiím mohou lidé uspokojit své rostoucí nároky a zároveň se chovat ohleduplně k přírodnímu bohatství. Občanská demokratická strana usiluje o zdravé životní prostředí, má jasnou koncepci a kvalifikované odborníky, kteří pomohou k navrácení kreditu konzervativní politice ochrany životního prostředí.

Co přesně uděláme.